មនុស្ស86នាក់ ត្រូវមន្ទីរ​ប្រឆាំង​គ្រឿងញៀន​ ឃាត់​ខ្លួន និង គ្រឿងញៀន ១២៨,៩១ក្រាម និង១៣កញ្ចប់តូច

  • 2020-02-17 04:11:30
  • Views 146

Shares

មនុស្ស86នាក់ ត្រូវមន្ទីរប្រឆាំងគ្រឿងញៀន ឃាត់ខ្លួន និង គ្រឿងញៀន ១២៨,៩១ក្រាម និង១៣កញ្ចប់តូច

ភ្នំពេញ ៖ មនុស្ស86នាក់ ត្រូវមន្ទីរប្រឆាំងគ្រឿងញៀន ឃាត់ខ្លួន និង គ្រឿងញៀន ១២៨,៩១ក្រាម និង១៣កញ្ចប់តូច អ៊ិចស្តាស៊ី = ១,៥៧ក្រាម នៅទូទាំងប្រទេសថ្ងៃទី1៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ ក្នុងនោះ (ស្រី3នាក់) ក្នុង21ករណី ។

ក្នុងចំណោមជនសង្ស័យឃាត់ខ្លួនទាំង៨៦នាក់ មានមុខសញ្ញាជួញដូរគ្រឿងញៀន ចំនួន៦៤នាក់ និងអ្នកប្រើប្រាស់២២នាក់។

វត្ថុតាំងដែលចាប់សរុបក្នុងថ្ងៃទី16 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ ឆ្នាំ២០២០ រួមមាន ៖ -មេតំហ្វេតាមីន(Ice) = ១២៨,៩១ក្រាម និង១៣កញ្ចប់តូច
-អុិចស្តាសុី = ១,៥៧ក្រាម។

ការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀននៅថ្ងៃនេះ រួមមាន ៖ មន្ទីរ៖ ជួញដូរ ១២ករណី ឃាត់ ១៦នាក់ ប្រើប្រាស់ ១១ករណី ឃាត់ ១៣នាក់ ចាប់យកIce ៧៧,០១ក្រាម និងអុិចស្តាសុី ១,៥៧ក្រាម, បាត់ដំបង៖ ប្រើប្រាស់ ៣ករណី ឃាត់ ៦នាក់, កំពង់ចាម៖ ជួញដូរ ១ករណី ឃាត់ ៨នាក់ ចាប់យកIce ២កញ្ចប់តូច, កំពង់ឆ្នាំង៖ ជួញដូរ ១ករណី ឃាត់ ២នាក់ ចាប់យកIce ៤កញ្ចប់តូច, ត្បូងឃ្មុំ៖ ជួញដូរ ១ករណី ឃាត់ ១នាក់ និងអនុវត្តន៍ដីកា ១ ចាប់ ១នាក់ ចាប់យកIce ៤១,៩០ក្រាម, រាជធានីភ្នំពេញ៖ ជួញដូរ ៣ករណី ឃាត់ ៣៤នាក់ ប្រើប្រាស់ ២ករណី ឃាត់ ៣នាក់ ចាប់យកIce ៧កញ្ចប់តូច៕

001
Recently Posts